Start your Green School adventure

If you are interested in joining our school, wonderful! A child’s enrolment is a mutual decision-making process between families and the school, and to ensure that we get to know each other well enough to make this decision, our process includes the following steps:

  1. Complete an online application form and pay the application fee – link here
  2. Meet with our Head of School during which meeting we will get to know your family better, and you have an opportunity to ask questions about our school.
  3. Children then come for a taster day at school, or for international families, we have a zoom meeting where they get to meet some of our teachers and we get to meet your children.
  4. Once accepted, families are required to pay a deposit to secure their seats and sign our school contract to conclude the enrolment process.

Applications for 2023 close 30 June 2022

Begin jou Green School-avontuur

As jy belangstel om by ons skool aan te sluit, wonderlik! ‘n Kind se inskrywing is ‘n wedersydse besluitnemingsproses tussen die gesin en die skool, en om te verseker dat ons mekaar goed genoeg leer ken om hierdie besluit te neem, sluit ons proses die volgende stappe in:

  1. Registreer jou belangstelling op ons webtuiste deur ‘n aansoek vorm in te vul en die aansoek fooi te betaal – skakel hier
  2. Ontmoet met ons Skoolhoof waartydens ons julle familie beter leer ken, en julle die geleentheid kry om enige navrae aan die hoof te rig.
  3. Kinders kom vir ‘n toets dag, of, vir families in die buiteland, stel ons ‘n zoom vergadering op waar van ons onderwysers die kinders kan ontmoet
  4. Wanneer die aansoek aanvaar is, word daar van families vereis om ‘n deposito te betaal om hul plek te verseker, en die skoolkontrak te teken om die aansoeke proses af te sluit.

Inskrywings vir 2023 sluit 30 Junie

240c7cca-1166-4434-aedf-ae38052f715a
75303886-9d9b-430a-bcbb-33ac36d9dc83 2

Academic year and calendar

The school day

Kindergarten

Formal programme 8:15 – 13:00.
Playtime until 15:00

Grade 1 – 3
08:15 – 14:30

Grade 4 – 9 
08:00 – 14:45

After school activities, including sports and cultural activities are provided from Mondays to Thursdays after the academic day.

The 2022 school calender:

Term 1 | Kwartaal 1

19 January - 25 March

Term 3 | Kwartaal 3

19 July - 30 September 

Please also take note of these public holidays and mid-term breaks on which days school is closed:

Akademiese jaar en kalender

Die skool dag

Kindergarten

Formele program 8:15 – 13:00.
Speeltyd tot  15:00

Graad 1 – 3
08:15 – 14:30

Graad 4 – 9
08:00 – 14:45

Buitemuurse aktiwiteite, insluitend sport en kulturele aktiwiteite word verskaf van Maandae tot Donderdae na die akademiese dag.

The 2022 school calender:

Term 2 | Kwartaal 2

11 April - 23 June 

Term 4 | Kwartaal 4

12 October - 9 December

Please also take note of these public holidays and mid-term breaks on which days school is closed:

Scholarships

Green School South Africa offers scholarships to learners in Grades 8 to 10.

How to apply

Please complete your contact details in the link below, and we will contact you with more information and next steps.

Beurse

Groenskool Suid-Afrika bied beurse aan vir leerders in Graad 8 tot 10.

Hoe om aansoek te doen?

Voltooi asb julle kontakbesonderhede deur die skakel hieronder te volg, en ons sal vir julle verdere inligting en stuur en deur die stappe gesels.

Greenschool (53)
Greenschool (58)

Moving to South Africa

Green School is truly a whole family experience. The collective energy, passion, creativity, skills, knowledge and cultural diversity of our faculty, staff, parents and our local neighbours is remarkable. At Green School it is our aim to build and develop an entire community of learners, not just learners.

 When we receive an application for enrolment, Green School is able to provide some support in moving to South Africa. We do not provide a relocation service, but we have a network or service providers who can competently assist families moving from abroad.

For more information, please feel free to contact us.

Verhuising na Suid-Afrika

Green School is werklik ’n ondervinding vir die hele gesin. Die gesamentlike energie, passie, kreatiwiteit, vaardighede, kennis en kulturele diversiteit van ons fakulteit, personeel, ouers en ons omgewing is merkwaardig. By Green School is dit ons doelwit om ’n hele gemeenskap van leerders te bou en ontwikkel – nie net leerders self nie.  

Ons kan ondersteuning bied om na Suid-Afika te verhuis sodra ons ‘n inskrywingsaansoek ontvang het. Ons bied nie ‘n verhuisingsdiens nie, maar ons het ‘n gemeenskap wat gesinne wat van die buiteland verhuis sterk sal ondersteun.

Vir meer informasie, kontak ons gerus.

20210730_110628
20210827_111902

School fees

Being part of the Green School family is a big decision, with many factors to consider. An important element of this decision is the financial commitment. The details of our fees are set out below.

Application fee:

We charge an application fee of R2,000 per local family and R3,500 per international family. This fee is to process your application and does not guarantee acceptance in the school.

Refundable deposit:

Upon being accepted by the school, you will be required to pay a refundable deposit of R10,000 per learner. These funds are there to secure your seat and will be refunded when the learner leaves school.

Tuition fees:

Please refer to the attached table of tuition fees.

Sibling discount:

The eldest sibling pays standard fees, the second sibling will receive 5% discount and further siblings will receive 10% discount each.

Lunch costs:

The school provides a daily snack and lunch to all children, at an additional daily cost of R25 for Kindy learners and R35.00 for older learners. We provide learners with healthy, delicious vegetarian food that aims to serve the nutritional needs of the different age groups, develops their palates and create a family-like atmosphere by all classes sitting together and enjoying lunch in the dining room.

Skool fooie

Dis ’n groot besluit om deel te word van die Green School-familie, met baie faktore om in ag te neem. ’n Belangrike aspek van dié besluit is die finansiële onderneming. Hieronder word ons fooi-struktuur uiteengesit.

Aansoekfooi:

Ons vra ’n aansoekfooi van R2 000 per plaaslike gesin en R3 500 per internasionale gesin. Dié fooi dek die verwerking van jou aansoek en waarborg nie aanvaarding tot die skool nie.Terugbetaalbare deposito:

Indien jou aansoek suksesvol is, sal daar ’n terugbetaalbare deposito van R10 000 per leerder vereis word. Dié fooi verseker jou plek in die skool en sal terugbetaal word wanneer die leerder die skool verlaat.

Skoolfooie:

Verwys asseblief na die aangehegte tabel van skoolfooie.

Gesinsafslag:

Die oudste kind betaal die standaardfooi, die tweede sal 5% afslag kry en enige broers en susters daarna sal elk 10% afslag kry.

Middagete fooie:

Die skool verskaf daagliks ‘n peuselhappie en middagete vir al die kinders, vir ‘n addisionele fooi van R25 vir kleuters en R35.00 vir  ouer leerders. Ons maaltye bestaan uit heerlike vegetariese disse wat die nodige voedingswaardes bevat om kinders van verskillende ouderdomme te dien. Middagete word bedien in ons eetsaal waar al die klasse bymekaar sit en hul ete geniet.

 

Leerders met spesiale behoeftes

Green School laat leerders toe wie se akademiese en persoonlike behoeftes aan voldoen kan word deur die programme en leerderondersteuningsdienste by die skool. Alhoewel ons streef na inklusiwiteit in ons toelatingsbesluite, behou ons ons die reg voor om toelating te weier vir leerders wat volgens ons nie opvoedkundig sal baat by bywoning van Green School nie. Daar word deeglik oorweeg voordat leerders met fisieke- of leerverskille toegelaat word.

Die doel van Green School se toelatingspan is om ‘n duidelike begrip van die leerbehoeftes van alle aansoeke te bekom en oorweeg voordat plasingsbesluite geneem word.

Learners with special needs

Green School admits learners whose academic and personal needs can be met by the programmes and learner support services available at the school. While we aim for inclusiveness in our admissions decisions, we reserve the right to refuse admission to learners whom we determine will not benefit educationally from attending Green School. Careful consideration is exercised before admitting learners with physical or learning differences.

 The objective of Green School’s Admissions team is to establish a clear understanding of the learning needs of its applicants prior to making placement decisions. 

IMG_8398
Greenschool (59)