Search
Close this search box.

Welcome to Green School South Africa - "thrive with purpose"

Welcome to a school where creativity, innovation and entrepreneurship flourishes. Welcome to a school that inspires and equips its students and community to thrive with purpose, now and in the future. Welcome to a campus that ignites the senses and creates a sense of wonder in adults and children alike. Welcome to Green School South Africa.

Green School South Africa is committed to educating for sustainability in a progressive, student-centred way. We are focused on preparing young people to thrive in a changing world. Our carefully researched educational approach is designed to ignite a love for lifelong learning, a joyful, wonderous journey, and teach our students the skills we believe are required to thrive now and in the future.

We believe that each child learns differently and with 1 teacher for every 10 students, we are committed to providing a personalised approach to our students.

We’re part of the global Green School movement, launched in 2008 by Green School Bali. Green School South Africa will be the third school in this global network, along with Green School New Zealand.

From January 2021, we‚Äôll offer Kindergarten (ages 1 to 6) and Grades 1 to 8 ‚Äď growing annually to become a school that educates up to Grade 12. Our highly qualified teachers bring rich life experiences into the learning environment, teaching in both English and Afrikaans.

Welkom by Green School Suid-Afrika - "thrive with purpose"

Welkom by ‚Äėn¬†skool¬†waar¬†ons¬†focus op¬†kreatiwiteit,¬†innovasie¬†en¬†entrepreneurskap. Welkom by ‚Äėn¬†skool¬†wat¬†poog¬†om¬†sy¬†studente¬†en¬†gemeenskap¬†te¬†inspireer¬†en¬†toe¬†te¬†rus¬†om¬†hulle¬†doelstellings¬†na¬†te¬†streef,¬†nou¬†en¬†in die toekoms. Welkom by ‚Äėn kampus wat die¬†sintuie¬†prikkel¬†en¬†kinders¬†en¬†grootmense¬†in¬†verwonderinge¬†laat¬†staan.¬†Welkom by Green School¬†Suid-Afrika.¬†

Green School¬†Suid-Afrika is¬†toegewyd¬†tot¬†onderwys¬†vir¬†volhoubaarheid¬†op¬†‚Äėn¬†progressiewe, student-georienteerde¬†manier.¬†Ons¬†fokus¬†daarop¬†om¬†jong¬†mense¬†voor¬†te¬†berei¬†vir¬†‚Äėn¬†veranderende¬†w√™reld.¬†Ons¬†goed¬†nagevorsde¬†onderwysbenadering¬†is¬†spesifiek¬†ontwerp¬†om ‚Äėn¬†liefde¬†vir¬†leer¬†te¬†kweek¬†as¬†‚Äėn¬†wonderlike,¬†vreugdevolle¬†ervaring¬†en¬†ons¬†leer¬†ons¬†studente¬†die¬†vaardighede¬†wat¬†ons¬†glo¬†nodig¬†is om¬†te¬†floreer:¬†nou¬†√©n¬†in die¬†toekoms.¬†

Ons¬†glo¬†dat¬†elke¬†kind¬†sy¬†unieke¬†leervoorkeure¬†het,¬†en¬†met 1¬†onderwyser¬†vir¬†elke¬†10¬†studente¬†kan¬†ons¬†‚Äėn¬†persoonlike¬†benadering¬†vir¬†elke¬†student¬†volg.¬†

Ons is deel van die internasionale Green School beweging wat in 2008 begin is deur Green School Bali. Suid-Afrika gaan die derde skool in die netwerk wees, saam met Green School Bali en Green School Nieu-Zeeland. 

Vanaf¬†Januarie¬†2021¬†bied¬†ons¬†kleuterskool¬†(ouderdomme¬†1 ‚Äď 6)¬†en¬†grade 1 ‚Äď 8¬†aan, met¬†jaarlikse¬†uitbreidings¬†totdat¬†die¬†skool¬†tot¬†graad¬†12¬†gegroei¬†het.¬†Ons¬†hoogs¬†gekwalifiseerde¬†onderwysers¬†bring¬†ryke¬†lewenservarings¬†na¬†die¬†leeromgewing,¬†en¬†onderrig¬†vind¬†plaas¬†in¬†beide¬†Afrikaans¬†en¬†Engels.¬†

A location chosen with love for nature

Our school is situated close to Cape Town in the verdant Paarl-Franschhoek Valley. Surrounded by majestic mountains, this area is celebrated for its rich plant life and natural beauty.

Our campus is situated on 8 hectares of land, where indigenous and vegetable gardens, orchards and grain fields serve as outdoor extensions of our classrooms. These gardens not only teach us about maths and chemistry, but re-establish the tie between us as humans and our nourishment, and connect the school community to the land.

The campus is designed to world class sustainability standards and includes solar power as our renewable energy resource, a strong focus on water with climate-specific water management systems that treat, infiltrate and reuse all water resources on site. Our biophilic design aims to contribute to our school community’s sense of place, delighting and inspiring students and visitors for generations to come.

'n Plek gekies met liedfe vir die natuur

Ons¬†skool¬†is in die¬†vrugbare¬†Paarl-Franschhoekvallei¬†gele√ę,¬†¬†omring¬†deur¬†die¬†mooiste¬†berge¬†in ‚Äėn area¬†bekend¬†vir¬†sy¬†plantrykdom¬†en¬†natuurprag.¬†

Ons¬†kampus¬†is¬†gele√ꬆop 8¬†hektaar¬†grond,¬†waar¬†inheemse-¬†en¬†groentetuine,¬†vrugteboorde¬†en¬†graanvelde¬†‚Äėn¬†natuurlike¬†uitbreiding¬†van interne¬†klaskamers¬†is. In¬†hierdie¬†tuine¬†leer¬†ons¬†nie¬†net¬†wiskunde¬†en¬†chemie¬†nie, maar¬†hervestig¬†die band¬†tussen¬†ons¬†as¬†mense¬†en¬†ons¬†voeding¬†en¬†skep ‚Äėn band¬†tussen¬†die¬†skoolgemeenskap¬†en¬†die¬†grond.¬†

Die¬†kampus¬†is¬†volgens¬†¬†w√™reldklas¬†volhoubaarheidsstandaarde¬†ontwerp¬†wat¬†sonenergie¬†insluit¬†as¬†hernubare¬†kragbron,¬†sterk¬†fokus¬†op¬†klimaatsspesifieke¬†waterbestuurstelsels¬†waar¬†water¬†filtreer¬†en¬†hergebruik¬†word.¬†Ons¬†natuurge√Įnspireerde¬†ontwerp¬†beoog¬†om by¬†te¬†dra¬†tot¬†die¬†skoolgemeenskap¬†se¬†gevoel¬†van¬†tuiste,¬†en¬†om¬†generasies¬†van¬†studente¬†en¬†besoekers¬†to¬†inspireer¬†en¬†verkwik.¬†

Building skills for the future

In addition to academic skills, Green School South Africa teaches skills for the future. Our sister school in Bali has, over the past 11 years, reseached and defined the Green School Skills that form the backbone for all we teach.

These are:

 • Think creatively ‚Äď Be original, be imaginative
 • Activate ‚Äď Feel empowered and empower others. Take action. Make a difference.
 • Adapt ‚Äď Bend like bamboo
 • Think critically ‚Äď Dig deeper, ask why, make connections.
 • Be aware ‚Äď Look within, figure yourself out.
 • Collaborate ‚Äď Confident alone, stronger together. Find your way.
 • Think in systems ‚Äď Step back and see the whole picture
 • Communicate ‚Äď Process, organise and coherently express ideas
 • Solve problems ‚Äď Figure it out, go for it, identify problems

Vaardighede vir die toekoms

Bykomend tot akademiese vaardighede, leer Green School ons studente vaardighede vir die toekoms. Ons susterskool in Bali het die afgelope 11 jaar toegewyd navorsing gedoen om hierdie vaardighede te definieer, en dit vorm die basis van alles wat ons leer. Hierdie vaardighede is: 

 • Dink kreatief¬†‚Äď wees oorspronklik, wees¬†verbeeldingsryk¬†
 • Aktiveer¬†‚Äď voel bemagtig en bemagtig ander. Neem aksie. Maak ‚Äėn verskil.¬†
 • Pas aan¬†‚Äď buig soos bamboes¬†
 • Dink krities¬†‚Äď soek dieper, vra hoekom, maak¬†koppelings¬†
 • Wees bewus¬†‚Äď leer ken jouself¬†
 • Werk saam¬†‚Äď selfvertroue¬†op jou eie,¬†sterker saam. Vind jou¬†weg.¬†
 • Dink in stelsels¬†‚Äď staan terug en sien die groter prentjie¬†
 • Kommunikeer¬†‚Äď verwerk, organiseer en druk jouself logies uit¬†
 • Los probleme op¬†‚Äď vind oplossings, probeer, identifiseer probleme.¬†

Joyful learning rooted in educational excellence

Green School South Africa provides high-quality teaching in a supportive learning environment. We offer a comprehensive, well-rounded and cross-disciplinary learning experience that encourages the physical, emotional, intellectual and expressive development of every child. Beyond teaching proficiency in maths, English, Afrikaans, science, humanities and additional languages, we also provide experiential classes in entrepreneurial studies, environmental studies, arts, health and wellbeing. Most importantly, we celebrate the wonder and magic of learning, bringing joy into the school environment.

The calibre of our curriculum, along with our international reputation as a Green School, enables our students to transfer to other educational institutions, locally and globally. Green School graduates currently study at some of the most prestigious universities in the world including Harvard, Yale, and Cambridge. The global network of Green Schools opens up opportunities on a global scale to the students of Green School South Africa.

Vreugdevolle leer, gegrond op opvoedkundige uitmuntendheid

Green¬†School¬†Suid-Afrika¬†verskaf¬†ho√ę kwaliteit onderwys in ‚Äėn ondersteunende leeromgewing. Ons bied omvattende,¬†multi-dissiplin√™re¬†leerondervindinge¬†aan wat die fisiese, emosionele, intellektuele¬†ontwikkeling asook die vermo√ę om jouself uit te druk, in¬†elke kind aanmoedig. Bo en behalwe uitnemendheid in wiskunde, Afrikaans, Engels, wetenskap en sosiale studies, bied ons ook eksperimentele klasse in entrepreneurskap,¬†omgewingsstudies, kuns, musiek en¬†gesondheidswelsyn¬†aan. Maar¬†die¬†belangrikste, ons vier die wonder van leer, en bring vreugde en opwinding in die skoolomgewing.¬†

Die kaliber van ons kurrikulum, saam met die internasionale reputasie van Green School, maak dit vir ons studente moontlik om toegang te kry tot ander opvoedkundige instansies, plaaslik en internasionaal. Green School se matrieks studeer huidiglik by van die mees prominente unversiteite in die wêreld, insluitende Harvard, Yale en Cambridge. Ons internasionale netwerk van skole skep addisionele internasionale geleendhede vir ons studente. 

A wall-less learning environment

Rather than being contained within four walls, our learning environment embraces nature and integrates with the outdoors, inspiring students to create bonds with their environment and think more expansively about it. The natural, holistic setting inspires fun, exploration, curiosity and creative expression. It encourages students to chase adventure, connect with each other and their community, and genuinely enjoy coming to the school every day.

'n Muurlose leeromgewing

Eerder as om vasgevang te wees tussen vier mure, integreer ons die binne-en buitenshuise leeromgewings, en moedig studente aan om bande met hulle omgewing te vorm en wyer daaroor te dink. Die natuurlike, holistiese omgewing moedig avontuur, nuuskierigheid, pret en kreatiewe uitdrukking aan. Ons ondersteun ons studente in hulle soeke na avontuur, om met mekaar en hulle gemeenskap verhoudings te bou, en om dit regtig te geniet om elke dag skool toe te kom. 

Educating for sustainability

Our future-focused, environmentally-grounded curriculum encourages young people to address the challenges that face the world today, and empowers them to make our planet sustainable. We nurture an ethical, creative and entrepreneurial mindset that is needed to create a positive future for our planet. Our love for the natural world is evident at every stage of the learning journey, both inside and outside the classroom. With our sister school in Bali named the ‚ÄúGreenest School on Earth‚ÄĚ, we leverage best practices as we build a school community that‚Äôs committed to living sustainably. While others may say that our approach is visionary, we believe it‚Äôs in fact necessary.

Onderwys vir volhoubaarheid

Ons¬†toekomsgeori√ęnteerde,¬†natuurgebasseerde¬†kurrikulum moedig jongmense aan om die uitdagings wat die w√™reld vandag in die gesig staar, aan te¬†gryp, en bemagtig hulle om ons planeet meer volhoubaar te maak. Ons ondersteun ‚Äėn etiese, kreatiewe en¬†entrepreneuriese¬†uitkyk wat ons glo nodig is vir ‚Äėn positiewe toekoms op ons planeet. Ons liefde vir die natuur is duidelik¬†in¬†elke¬†fase¬†van die¬†leerervaring, binne en buite die klaskamer. Met ons susterskool in Bali wat benoem is as die ‚ÄúGroenste skool op aarde‚ÄĚ kan ons hulle ervarings gebruik as beginpunt om ‚Äėn skoolgemeenskap te bou wat¬†toegewyd is tot volhoubaarheid. Ons glo hierdie benadering is krities.¬†